Съвместен проект на община Суворово и РЕЛАКСА
август - септември 2004

В рамките на пилотен проект „Нов шанс за работа”, реализиран със собствени средства и в партньорство с Община Суворово, в периода 23.08. – 16.09.2004 се проведе обучение по Английски с 51 души – роми, българи, турци и бесарабски българи.
Целта бе да се покажат практически резултати и въз основа на тях да се формира общност на интереси и да се мултиплицират тези резултати и в други общини с мултиетнически състав, затруднен достъп до образователни услуги, в частност езиково обучение, и висока безработица.

Групата да бъде разнородна по отношение на етническия състав (съответстващ на този на населението на общината), възрастта на участниците, тяхното образование, квалификация и заетост. Със съдействието на Бюрото на Съюза на германските народни университети в София и Изпитен център TELC беше организиран изпит, на който курсистите имаха възможност да се явят.

32-ма от участниците в курса получиха на Европейски езиков сертификат за езикова компетентност на работното място за ниво А1, респ. А2, според нивата на Съвета на Европа, дефинирани в Общата европейска езикова рамка.

Съвместен пилотен проект „Нов шанс за работа”, реализиран със собствени средства на община Суворово и РЕЛАКСА. В рамките на 25 дни се проведе обучение по Английски с 51 души – роми, българи, турци и бесарабски българи. Целта бе да се покажат практически резултати и въз основа на тях да се мултиплицират тези резултати и в други общини с мултиетнически състав, затруднен достъп до образователни услуги, в частност езиково обучение, и висока безработица

Всички параметри на проведеното обучение и обобщение на резултатите можете да видите тук. 

За да отворите документа се нуждаете от Adobe Reader.

Съвместен пилотен проект „Нов шанс за работа”, реализиран със собствени средства на община Суворово и РЕЛАКСА. В рамките на 25 дни се проведе обучение по Английски с 51 души – роми, българи, турци и бесарабски българи. Целта бе да се покажат практически резултати и въз основа на тях да се мултиплицират тези резултати и в други общини с мултиетнически състав, затруднен достъп до образователни услуги, в частност езиково обучение, и висока безработица
Clicky Web AnalyticsЛични данни